Kêu gọi viết bài/Áp phích: Hội thảo dành cho nhà nghiên cứu trẻ về ESG - Từ chính sách công đến quản trị doanh nghiệp

Kêu gọi viết bài/Áp phích: Hội thảo dành cho nhà nghiên cứu trẻ về ESG - Từ chính sách công đến quản trị doanh nghiệp

Tọa đàm xoay quanh các vấn đề Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và vai trò quan trọng của các yếu tố ESG trong việc định hình chính sách công và thực tiễn quản trị doanh nghiệp.
Chủ đề:

 • Sự phát triển của các quy định ESG và chính sách công
 • Tác động của chính sách công đến chiến lược ESG của doanh nghiệp
 • Tích hợp các cân nhắc về ESG vào việc ra quyết định của công ty
 • Đo lường và báo cáo hiệu suất ESG
 • Vai trò của các bên liên quan trong việc thúc đẩy thực hành ESG
 • Tương lai của ESG trong một thế giới toàn cầu hóa
Hướng dẫn nộp bài
Tóm tắt (tối đa 250 từ) và ý tưởng phác thảo của áp phích phải được gửi trước 10/06/2024
Ngôn ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Việt 
Vui lòng gửi tóm tắt và ý tưởng áp phích tới vepr@vnu.edu.vn

Tiêu chí lựa chọn:

 • Tính độc đáo và phù hợp của đề tài nghiên cứu với chủ đề hội thảo
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Trình bày trực quan và thiết kế của áp phích
Quyền lợi
Nhận xét và phản biện của trước các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực lĩnh vực chính sách kinh tế và quản trị kinh doanh.
Kết nối với các nhà nghiên cứu trẻ khác quan tâm đến ESG
Tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, kỹ năng thuyết trình và phản biện trước các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý và chính sách kinh tế.
Được hỗ trợ tham gia Diễn đàn sinh viên quốc tế tại Đại học Chiangmai, Thái Lan
Mốc thời gian:

 • Hạn chót nộp tóm tắt nghiên cứu/Phác thảo áp phích: 10/06/2024
 • Thông báo chấp nhận: 15/06/2024
 • Bản thảo/Poster hoàn chỉnh: 01/07/2024
 • Slide trình bày (nếu có): 15/07/2024
 • Ngày tổ chức hội thảo: 28/07/2024
 • Diễn đàn Sinh viên Quốc tế tại Đại học Chiangmai: 28-30/08/2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Call for Papers/Posters: Young Researcher Seminar on ESG - From Public Policy to Corporate Governance

We invite young researchers to submit papers or posters for the upcoming seminar on Environmental, Social, and Governance (ESG) issues. This seminar will explore the critical role of ESG factors in shaping public policy and corporate governance practices.
Topics of Interest:

 • The evolution of ESG regulations and public policies
 • The impact of public policy on corporate ESG strategies
 • Integrating ESG considerations into corporate decision-making
 • Measuring and reporting ESG performance
 • The role of stakeholders in promoting ESG practices
 • The future of ESG in a globalized world
Submission Guidelines:
Submissions are welcome from young researchers, including undergraduate students, graduate students, postdocs, and early-career faculty.
Both full papers and poster presentations will be considered.
Abstracts (maximum 250 words)/Draft version of poster should be submitted by 10/06/2024
Please submit your abstract/poster ideas to vepr@vnu.edu.vn

Selection Criteria:

 • Originality and relevance of the research topic to the seminar theme
 • Quality of the research methodology
 • Quality of visual presentation and design of the poster
 • Clarity and coherence of the poster content
Benefits of Participation:
Present your research to a distinguished audience of scholars and practitioners
Gain valuable feedback on your work
Network with other young researchers interested in ESG
Important Dates:

 • Abstract/Poster submission deadline: 10/06/2024
 • Notification of acceptance: 15/06/2024
 • Full paper/Completed poster: 01/07/2024
 • Presentation slides (if available): 15/07/2024
 • Seminar date: 28/07/2024
 • International Student Forum at Chiangmai University, Thailand: 28-30/08/2024
We encourage young researchers from all disciplines to submit their work. This seminar provides a unique opportunity to learn about the latest developments in ESG and to share your research with a wider audience.