Kỷ yếu hội thảo công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021

Với chủ đề “Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu”, Báo cáo đi sâu vào phân tích vị thế Việt Nam trên cơ sở đánh giá năng lực cạnh tranh cũng như sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

 

>> Xem hoặc download Kỷ yếu hội thảo tại đây.